Αναζήτηση
Ελληνικά
Κατηγορίες
  Menu Close

  Πολιτική Ασφαλείας

  Πολιτική Ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών, επισκεπτών, πελατών

  Συλλέγουμε  τα στοιχεία εκείνα τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στην διάθεσή μας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα κατά την περιήγησή του προς  αναζήτηση,  παραγγελία  και προμήθεια (αγορά) των προϊόντων που εμπορευόμαστε.

  Αυτά είναι:

  Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ.

  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά αυτά δεδομένα, ενδεικτικά για την επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών, την έκδοση νομίμων παραστατικών, υπολογισμό φορολογικών υποχρεώσεων κλπ για προϊόντα και υπηρεσίες που έχει αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων, για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για ενημέρωσή του, ως προς την ενδεχόμενη διαθεσιμότητα προϊόντος που αναζητεί και τον ενδιαφέρει κ.λπ

  Είναι περαιτέρω πιθανόν να απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προς όφελος του χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή,

  π.χ.:εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά του εξ αιτίας ελαττωματικού προϊόντος που αγόρασε και που χρήζει άμεσου ελέγχου ή  που ο κατασκευαστής ανακαλεί για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας , ώστε   να  ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του.

  Διευκρινίζουμε ότι τα  προσωπικά  δεδομένα των χρηστών, επισκεπτών, πελατών συλλέγονται πάντοτε για προκαθορισμένους , ρητούς και νόμιμους σκοπούς, είναι τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία,με διαφανή τρόπο, που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά , με την χρησιμοποίηση καταλλήλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων, την ανταπόκριση  και ασφάλεια των οποίων ελέγχουμε  ανά τακτά χρονικά διαστήματα .

  Διατηρούνται  δε και αρχειοθετούνται , υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, περιοριστικώς και  μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους  συγκεκριμένους εκάστοτε σκοπούς της επεξεργασίας  τους.

  Ειδικότερα, η εν λόγω  επεξεργασία  πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 , ήτοι σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,  (« GDPR») και την εν γένει συναφή ελληνική νομοθεσία, ήδη  υφισταμένη και /ή που τυχόν θα  εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του  νέου  αυτού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

  Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα  με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης  πρόσβασης σ΄αυτά, καταστροφής, απωλείας ή αλλοίωσης τους.

  Η εταιρεία μας   διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και ενημερώνει μονομερώς την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη και άνευ προειδοποιήσεως.  Για τον λόγο αυτό  είναι σκόπιμο και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες/πελάτες  να ενημερώνονται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας,   σε  τακτά χρονικά διαστήματα.

  Περαιτέρω,  διευκρινίζουμε  ότι  οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες  , υποκείμενα των επεξεργαζομένων προσωπικών δεδομένων, διατηρούν  ανά πάσα στιγμή :

  Ι)  Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση, επικαιροποίηση, διαγραφή, περιορισμό ή αντίταξη στην ως άνω  τήρηση και επεξεργασία  , όπως επίσης και για  την φορητότητα αυτών.

  Υπεύθυνος  Επεξεργασίας:  κoς  Παπαμάρκος Κων/νος,  τηλ. 2241060010 , e-mail [email protected]